help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - Citeertitel: KB/WIB 92


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/08/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1993
Pagina:20105
  • 04/03/2016 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van hoofdstukken 3 tot 5 van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 19/12/2014
  • 19/11/2015 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van hoofdstuk 2 en de bijlagen, zoals laatst gewijzigd bij KB 19/12/2014
  • 27/07/2015 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB19/12/2014
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Aanslagjaar 1992 (inwerkingtreding van art. 1 van het besluit van 27/08/1993 waarbij deze tekst is gevoegd)

Opgeheven door een of meer overheden: zie "Alle" in de analyse: Opgeheven zoals van toepassing op de onroerende voorheffing voor wat betreft het Vlaamse Gewest (art. 5.0.0.0.1,1°, BVR 20/12/2013)

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot ...
Opmerkingen 1) Bekrachtigd bij W 30/03/1994 (BS 31/03/1994) voor zover het betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing

2) Art. 53: paragraaf 1 heeft een algemene draagwijdte terwijl paragraaf 2 een individuele draagwijdte heeft. Om te vermijden dat men zich afvraagt of een wijziging met een algemene draagwijdte zou zijn vergeten, worden alle aan deze bepaling aangebrachte wijzigingen opgenomen.

3) Bijlage IIIquater (ingevoegd bij KB 22/08/2006) (Lijst van de erkende instellingen voor wetenschappelijk onderzoek - artikel 275 3, tweede lid, WIB 92): niet geanalyseerd wegens zijn individuele draagwijdte

4) Tijdelijke leesmodus van de verwijzingen naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die in een bepaling van dit besluit voorkomen zie het artikel 119, §2, van de wet van 17 maart 2019 'tot aanpassing van bepaalde bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen':

"Art. 119. § 2. Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019, niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting, moet elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorkomt in een bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, worden gelezen, voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, als een verwijzing naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen of andere bijzondere wetgeving die in zulke fiscale wetgeving voorkwam voor de inwerkingtreding van deze wet."

5) Tijdelijke leesmodus van de bepalingen van dit besluit die, wat betreft een vennootschap, vereniging of stichting die door het Belgisch recht wordt beheerst, een rechtsvorm vermelden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet erkent: zie het artikel 119, §3, van de wet van 17 maart 2019 'tot aanpassing van bepaalde bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen':

"Art. 119. § 3. Zolang, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II van de wet van 23 maart 2019, een vennootschap, vereniging of stichting, die door het Belgisch recht wordt beheerst, een rechtsvorm heeft die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet erkent, worden de bepalingen van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, die voor de inwerkingtreding van deze wet deze rechtsvorm vermeldden, geacht deze rechtsvorm te blijven vermelden voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, zoals voor de inwerkingtreding van deze wet."

6) Bijzondere machtiging aan de Koning het artikel 95 2, §3, c, 7° en 9°, evenals de onderdelen 51, 52, 53 en 54 van de bijlage IIIbis van dit besluit te wijzigen: zie artikel 49 van de wet van 2 mei 2019 houdende fiscale bepalingen 2019-I:

"Art. 49. De Koning kan artikel 95 2, § 3, c, 7° en 9°, van het KB/WIB 92 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, dat met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding werd bekrachtigd bij de wet van 19 december 2014, evenals de onderdelen 51, 52, 53 en 54 van de bijlage IIIbis bij het KB/WIB 92, ingevoegd bij het voormelde besluit van 21 februari 2014, wijzigen. Deze wijzigingen kunnen uitwerking hebben vanaf een datum voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling."

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 27/08/1993