help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 54/88 van 24 mai 1988

«vernietigt in de bijlage I van het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 "organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne" (tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest), in punt 2 de woorden "ainsi que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 KW de durée permanente thermique)" ("alsmede de kerncentrales en andere kernreactoren (met uitzondering van de research-installaties voor de produktie en omzetting van de splijtbare stoffen en splijtgrondstoffen waarvan het maximum vermogen een waarde van 1 KW permanente thermische duur niet overschrijdt)") en punt 3 "installations servant exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs" ("installaties die uitsluitend dienen voor het permanent opslaan of het definitief opruimen van radioactieve afvalstoffen") in zover het door het decreet ingestelde evaluatiesysteem voor zulke installaties toepasselijk kan worden gemaakt op de door de Staat toe te kennen vergunningen.»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/1988
Nummer: 54/88
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/06/1988
Pagina:8523
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 11/09/1985

Periode van geldigheid van 11/09/1985 tot ...