help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 7 maart 1990 tot wijziging van de voorwaarden waaronder de kosten van de verplaatsingen van de mindervaliden met een persoonlijk, individueel of geïndividualiseerd vervoermiddel door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden ten laste kunnen genomen worden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/03/1990
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/12/1990
Page:22469
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/03/1990
Niettemin, kan de Raad van beheer gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf 1 maart 1990, na advies van het Technisch-Medisch Comité en op basis van een omstandig geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat het voor de minder-valide om medische redenen onmogelijk is zich te verplaatsen met een openbaar vervoermiddel, zelfs wanneer hij vergezeld is van een derde persoon, afwijken van de bepalingen van de art. 1 tot 3 van onderhavig besluit.
De wijzigingen aangebracht door dit besluit zijn niet van toepassing op de minder-validen die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds genoten van een terugbetaling van hun verplaatsingen door middel van een persoonlijk, individueel of geïndividualiseerd vervoermiddel.