help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/2017
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2017
Pagina:98207
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/03/2018 (de dag van inwerkingtreding van de laatst bekendgemaakte instemmingsakte).

Buitenwerkingtreding: dit akkoord "houdt op uitwerking te hebben op het ogenblik dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nalaat, binnen een termijn van negen maanden na de inwerkingtreding, om de Brusselse ordonnantie goed te keuren die nodig is voor de uitvoering mutatis mutandis van de federale inspectie voorzien in de artikelen 168, 169, 170, 173 en 174 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid" (zie art. 18, §1). Het "houdt eveneens op uitwerking te hebben op het moment dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, na de termijn vastgelegd in paragraaf 2 (begrijp nader: paragraaf 1), op eigen initiatief een ordonnantie afkondigt die de inspectie bedoeld in de vorige paragraaf (begrijp nader: in dezelfde paragraaf) onuitvoerbaar maakt"(zie art. 18, §2).

Overgangsbepalingen: art. 17

Periode van geldigheid van 01/03/2018 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: het advies nr. 55523 dat in de aanhef van het samenwerkingsakkoord wordt vermeld betreft het ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 19 april 2014 'betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones' is geworden (zie het zevende lid van de aanhef).

Bijlage bij
Aard Datum    
W 12/06/2017  
OBHG 23/06/2017