help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 31 maart 2017 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 31/03/2017
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/04/2017
Page:51908
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking van art. 2: inwerkingtreding van het op 29/04/2017 bekrachtigde besluit: de eindtermen, opgenomen in het besluit, vermeld in artikel 2, treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2017-2018

Période de vigueur du 29/04/2017 au ...