help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Citeertitel: "Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 13/12/2013
Nature de l'acte: Code
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 23/12/2013
Edition:1
Page:101516
Avis du Conseil d'Etat 53619
Entrée en vigueur / Effet Titel 1, 3, 4, 5, 6 en 7: 01/01/2014
Titel 2: vanaf aanslagjaar 2014
Art. 5.0.0.0.1, 2° en 3°: vanaf aanslagjaar 2014 voor wat betreft de bepalingen van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet die overeenkomstig de concordantietabel 1 uit bijlage 1 een corresponderende bepaling hebben in titel 2 van deze codex

Temporeel toepassingsgebied: "Artikel 3.3.1.0.4 is alleen van toepassing op elke schrapping of wissing van een voertuig die plaatsvindt na de inwerkingtreding van deze codex." (art. 5.0.0.0.7)

Overgangsbepalingen: art. 5.0.0.0.6, en 5.0.0.0.8 tot 5.0.0.0.10.

Période de vigueur du 01/01/2014 au ...
Remarques Brexit: "Voor de toepassing van de regelgeving over belastingen die voor of door het Vlaamse Gewest worden
geïnd, wordt het Verenigd Koninkrijk tot en met het aanslagjaar 2020 geacht deel uit te maken van de Europese Unie." (art. 2, DVO 22/03/2019, BS 12/04/2019)