help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 28 juni 2012 tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 9 december 2008 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 28/06/2012
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/07/2012
Page:37319
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 5 in zover dit artikel een art. 15/1, 1° en 2° invoegt in het B 09/12/2008: 12/07/2012 ("op de dag van inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 8 juni 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen")

Période de vigueur du 20/07/2012 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.