help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 31 januari 2008 tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 8 juni 2006 houdende bepaling van de formulieren die inzake medisch verantwoorde sportbeoefening gebruikt dienen te worden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 31/01/2008
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/02/2008
Edition:2
Page:8813
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

Dit besluit, dat zijn rechtsgrond put uit het opgeheven BVR van 16/12/2005, blijft van kracht totdat zijn geldigheidsduur verstreken is of totdat het uitdrukkelijk opgeheven of gewijzigd wordt (zie BVR 20/06/2008, art. 93, eerste lid)

Période de vigueur du 08/02/2008 au 16/10/2008
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.