help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/10/2004
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/12/2004
Page:81604
Avis du Conseil d'Etat 37578
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
§ 1. Artikel 1 treedt in werking op 1 september 2004.
§ 2. Voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden, bedoeld in het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, treedt artikel 2 in werking op 1 januari 2005. Voor de onderdanen van landen die na 1 januari 2005 tot de Europese Unie toetreden, treedt artikel 2 in werking op de datum dat het land in kwestie tot de Unie toetreedt.
§ 3. Voor de niet in § 2 bedoelde personeelsleden heeft artikel 2 uitwerking met ingang van 1 september 1999. Voor de onderdanen van landen die na 1 september 1999 tot de Europese Unie toetreden, treedt artikel 2 in werking op de datum dat het land in kwestie tot de Unie toetreedt.


Période de vigueur du 01/09/1999 au ...