help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 juli 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/2000
Pagina:27784
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/07/2000

Periode van geldigheid van 23/07/2000 tot 01/02/2003
Opmerkingen Het KB van 06/07/1997, dat aan voorliggend besluit rechtsgrond biedt, werd opgeheven bij KB van 28/01/2003. Alhoewel niet formeel opgeheven, is het voorliggend besluit onbestaanbaar met de nieuwe regeling, en dient dan ook te worden geacht te zijn opgeheven.