help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 21 november 2013 houdende instemming met: het Samenwerkingsakkoord (van 2 september 2013) tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2013
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/2013
Pagina:94554
Advies van de Raad van State 52869
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/12/2013 tot ...
Opmerkingen 1) De woorden "(van 2 september 2013)" werden toegevoegd teneinde de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken;

2) De datum van het samenwerkingsakkoord is 02/09/2013. Deze datum wordt uitdrukkelijk vermeld in de Vlaamse en Waalse parlementaire stukken met de handtekening van de contracterende partijen.

Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 02/09/2013