help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

(Vierde) bestuursovereenkomst voor de periode 2013 - 2015 tussen de Belgische Staat en het Fonds voor de beroepsziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/2013
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/2013
Editie:1
Pagina:50731
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2013. Deze datum wordt afgeleid uit het opschrift van de bestuursovereenkomst. Ze is ook afgeleid uit art. 7, §3, eerste zin, van het koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Deze bepaling stelt dat "De bestuursovereenkomst treedt slechts in werking na goedkeuring door de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, vanaf de datum vastgesteld bij dat besluit." In casu bepaalt het besluit tot goedkeuring enkel de datum van zijn eigen inwerkingtreding; er wordt voorgesteld om aan te nemen dat deze datum ook op impliciete wijze de inwerkingtreding van deze bestuursovereenkomst bepaalt.

Duur: deze bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een periode van drie jaar (periode afgeleid uit het opschrift van de bestuursovereenkomst).

Buitenwerkingtreding: 31/12/2015 (datum afgeleid uit het opschrift van de bestuursovereenkomst).

TT


Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 31/12/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor de datum van deze bestuursovereenkomst kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze bestuursovereenkomst geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring, met name op 21/05/2013.

2) Opschrift: het woord tussen haakjes staat niet in het officiële opschrift en werd toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 21/05/2013