help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 81/2008 van 27 mei 2008

"1. vernietigt in de wet van 15 december 1980 «betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen», zoals gewijzigd bij de wet van 15 september 2006 «tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen»:
a) artikel 39/57, eerste lid;
b) in de tweede zin van het tweede lid van artikel 39/82, § 4, de woorden «binnen de vierentwintig uren»;
c) in de laatste zin van het tweede lid van artikel 39/82, § 4, de woorden «Indien de Raad zich evenwel niet heeft
uitgesproken binnen de voormelde 72 uur of»;
d) artikel 39/83;
e) in artikel 39/85, derde lid, de woorden «Indien de Raad zich niet heeft uitgesproken binnen de in het tweede
lid bedoelde 72 uur of»;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/05/2008
Nummer: 81/2008
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 02/07/2008
Editie:1
Pagina:33532
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 15/09/2006. De gevolgen van de geheel of gedeeltelijk vernietigde bepalingen, vermeld onder de punt 1, a), b) en d), van de dispositief van het arrest worden echter gehandhaafd tot 30 juni 2009.

Periode van geldigheid van 15/09/2006 tot ...