help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/12/2007
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/12/2007
Page:65169
Rapport au Roi ou au Gouvernement
Avis du Conseil d'Etat 43608
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2008

Art. 122 en 124: 01/01/2007
Art. 219, 220 en 223, 7°: 01/01/2007

Overgangsbepalingen: art. 224 tot 237

Akte (gedeeltelijk) opgeheven bij BVR 20/01/2023, met uitzondering van art. 32 tot 38, 48, 49, §§ 2 en 3, art. 99, § 1, eerste lid, en § 2, art. 100, eerste en derde lid, art. 103 tot 108, 198 en 199. Zie "Alle" in de Analyse.

Période de vigueur du 01/01/2007 au ...