help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/2004
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/2004
Pagina:81604
Advies van de Raad van State 37578
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
§ 1. Artikel 1 treedt in werking op 1 september 2004.
§ 2. Voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden, bedoeld in het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, treedt artikel 2 in werking op 1 januari 2005. Voor de onderdanen van landen die na 1 januari 2005 tot de Europese Unie toetreden, treedt artikel 2 in werking op de datum dat het land in kwestie tot de Unie toetreedt.
§ 3. Voor de niet in § 2 bedoelde personeelsleden heeft artikel 2 uitwerking met ingang van 1 september 1999. Voor de onderdanen van landen die na 1 september 1999 tot de Europese Unie toetreden, treedt artikel 2 in werking op de datum dat het land in kwestie tot de Unie toetreedt.


Periode van geldigheid van 01/09/1999 tot ...