help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2016
Editie:2
Pagina:87449
Advies van de Raad van State 59673
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/12/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 41: "In elke wettelijke of reglementaire bepaling die een verwijzing bevat naar het opschrift "wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen" kan de Koning dat opschrift vervangen door wat volgt : "Wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan"."