help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 221648 van 6 december 2012

"De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 7 oktober 2011 ‘tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding’ doch enkel voor zover het de salarisschalen vaststelt voor het ambt van directeur basisonderwijs met de kengetallen 779, 828 en 879."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 06/12/2012
Numéro: 221648
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 17/09/2013
Page:65889
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/09/2011

Période de vigueur du 01/09/2011 au ...