help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 23 maart 2012 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/03/2012
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/04/2012
Edition:2
Page:24534
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 2°, 3, 5 tot 8, 10 en 12: oorspronkelijk bepaald op de 10de dag na bekendmaking en uitgesteld door art. 14 van dit decreet tot een datum te bepalen door de Regering: 29/04/2013 (BVR 01/03/2013, art. 22)

Overgangsbepalingen: art. 13, ingevoegd door art. 59 van het DVO 01/03/2013

Période de vigueur du 30/04/2012 au ...