help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2002
Editie:2
Pagina:39121
  • 12/12/2019 (Duitse vertaling)
    Art. 44 tot 149: Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 17/12/2017
  • 14/06/2018 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 17/12/2017
  • 01/10/2003 (Duitse vertaling)
    Art. 143 en 149
Advies van de Raad van State 33182 + 32150
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning
Art. 31, 131, 133, 141 §§ 1 tot 3 en 8 tot 10, en artikel 145: 04/09/2002 (KB 22/08/2002)
Art. 2, 44 tot 46, 49 tot 51, 53, 55 tot 58, 60 tot 62, 65 tot 68, 70 tot 79 en 130, § 2: 01/11/2002 (KB 29/10/2002)
Art. 80 tot 83, 85 tot 87, 89, 91 tot 94, 96, 98, 100 tot 116, 135 en 147, § 2: 01/12/2002 (KB 03/12/2002)
Art. 84, 90 en 95: 01/07/2003 (KB 04/04/2003)
Art. 3 tot 25, 28 tot 30, 32 tot 43, 52, 129, 130, § 1, 132, 3° tot 4°, 134, 136, 137, § 1, 1°, 7° tot 14°, en § 3, 138, 139, § 1, 3°, 6° tot 10° en § 2 en 140, §§ 1 en 2, artikel 140, § 3, 1°, met uitzondering van de opheffing in de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, van de artikelen 36, §§ 1 en 3, 37 en 38, en van artikel 2, § 1, in de mate nodig voor de toepassing van deze artikelen 36, §§ 1 en 3, 37 en 38, met dien verstande dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen belast is met het toezicht op deze bepalingen met toepassing van de artikelen 33 tot 37 van de voornoemde wet van 2 augustus 2002, artikel 140, § 3, 6° tot 10° en §§ 4, 5 en 7, artikelen 141, §§ 4 tot 6, 142, 143, § 1 en §§ 3 tot 5, 144 en 147, § 1: 01/06/2003 (KB 03/04/2003)
Art. 63, 143, § 2 en 146, eerste lid, eerste en derde zin, en tweede lid: 01/01/2004 (KB 03/04/2003)
Art. 47, 48, 54, 59, 64, 69 en 141, § 7: 01/07/2003 (KB 04/04/2003)
Art. 117: 01/07/2003 (KB 04/04/2003)
Art. 118: 01/05/2003 (KB 04/04/2003)
Art. 137, § 1, 2° tot 6°, en § 2, 139, § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, en 140, § 3, 2° tot 5°, en § 6 : 01/06/2003 (KB 04/04/2003)
Art. 132, 1° en 2°: 27/03/2006 (KB 05/03/2006)

Periode van geldigheid van 04/09/2002 tot ...
Opmerkingen 1) Vervanging van woorden zonder vermelding van de gewijzigde artikelen: zie de analyse van art. 198 van het KB 03/03/2011
2) Art. 49, §6: afwijking: zie W 25/04/2014 (diverse bepalingen), art. 201.
3) Alle verwijzingen naar verrekeningsinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 die voorkomen in alle andere wettelijke bepalingen, besluiten of reglementen, moeten aldus worden gelezen dat de "centrale tegenpartijen" worden bedoeld in de zin van de W. 25/04/2014 (W. 25/04/2014, art. 38).
4) Wijze van lezing van de verwijzingen die door deze wet worden verwezenlijkt naar "Richtlijn 2004/39": zie artikel 40, derde lid van de wet van 31 juli 2017 "tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen".
5) Toepassing van artikel 125: dit artikel is, wat betreft de artikelen 7, §1, 10 tot 19, 26, §4, 27, eerste lid, 4°, 32, §1, eerste lid, 5°, 33, 3° en 6° en 34 van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van toepassing vanaf de inwerkingtreding ervan. Zie, op dit punt, artikel 104, §2, eerste lid, 1° en §4 van de voormelde wet van 11 juli 2018.