help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/2006
Pagina:31352
Advies van de Raad van State 39529 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 149 en 150

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot 20/07/2019
Opmerkingen 1) Art. 67, 68 en 69 tot 72: zie art. 104, §2, eerste lid, 1° en §4, van de wet van 11 juli 2018 'op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt' (W 11/07/2018): deze artikelen zijn van toepassing wat betreft de artikelen 7, §1, 10 tot 19, 26, §4, 27, eerste lid, 4°, 32, §1, eerste lid, 5°, 33, 3° en 6° en 34 van de W 11/07/2018 vanaf 21/07/2018 (datum van inwerkingtreding van de voornoemde bepalingen van de W 11/07/2018).

2) Art. 140: "De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op advies van de FSMA, overgaan tot het treffen van maatregelen voor de omzetting van de dwingende bepalingen die voortvloeien uit internationale verdragen of uit krachtens dergelijke verdragen genomen internationale akten, alsook tot het treffen van de aanpassingsmaatregelen die nodig zijn geworden als gevolg van de goedkeuring van dergelijke internationale akten, met betrekking tot de materies die bij deze wet worden geregeld. De Koning kan via dezelfde procedure bepalen dat, voor de inbreuken op die bepalingen, administratieve sancties kunnen worden opgelegd met toepassing van artikel 71.
De koninklijke besluiten die krachtens het eerste lid worden genomen, kunnen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.
De ter uitvoering van het eerste lid genomen koninklijke besluiten worden van rechtswege opgeheven wanneer zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen vierentwintig maanden na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad."