help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanhangsel nr. 4 van 11 december 2002 bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2002
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2005
Editie:1
Pagina:2383
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Akkoord behalve punt 2: 11/12/2002 (In de tekst van het akkoord zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, werd de datum van inwerkingtreding niet ingevuld. De tekst gevoegd bij het voorontwerp van decreet, dat het DRW 12/07/2007 is geworden, vermeldt echter als inwerkingstredingsdatum 11/12/2002; deze datum werd met de hand toegevoegd (zie Parl. St. Waals Parlement, 2006-2007, nr. 607/1, blz. 30). De datum van 11/12/2002 stemt overeen met de datum van ondertekening van het samenwerkingsakkoord. In zijn advies 42375 betreffende het voornoemde voorontwerp van decreet heeft de Raad van State hieruit afgeleid dat "de partijen zijn overeengekomen het samenwerkingsakkoord in werking te laten treden op deze laaatste datum" (voornoemde parlementaire stukken, blz. 44).

Punt 2: 01/10/2002

Periode van geldigheid van 01/10/2002 tot ...
Opmerkingen Gelet op zijn inhoud kan het aanhangsel als een samenwerkingsakkoord gekwalificeerd worden. Zie in deze zin advies RvS nr. 42375 gegeven over een voorontwerp van decreet dat het decreet van 12/07/2007 houdende goedkeuring van het aanhangsel is geworden.


Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 12/07/2007