help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Beheerscomité van 1 september 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2004
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/2004
Editie:1
Pagina:77500
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2004

Opgeheven bij Besluit van het Beheerscomité van 2 februari 2005 tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&nm=2005022337)

Periode van geldigheid van 01/12/2004 tot 01/12/2004
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Dit besluit van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering werd enkel als voorbeeld opgenomen.

Behalve een voorbeeld voor elke openbare instelling van sociale zekerheid, bevat de databank geen besluiten van openbare instellingen van sociale zekerheid tot vaststelling van het personeelsplan in uitvoering van art. 19 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 'houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels'.