help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 157/2004 van 6 oktober 2004

"1. vernietigt in de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van
15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding:
- in artikel 2, § 1, de woorden « dat » en «, rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de
huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap », met de gevolgen zoals beschreven in B 15;
- in artikel 2, § 2, de woorden « op wie een van de in § 1 genoemde discriminatiegronden van toepassing is »;
- in artikel 2, § 6, de woorden « dat verband houdt met de discriminatiegronden opgesomd in § 1 »;
- in artikel 2, § 7, de woorden « op een van de gronden bedoeld in § 1 »;
- in artikel 4, de woorden « verband houdende met een van de gronden bedoeld in artikel 2, »;
2. vernietigt in dezelfde wet van 25 februari 2003:
- artikel 2, § 4, vijfde streepje;
- artikel 6, § 1, tweede streepje;
- artikel 6, § 2;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/10/2004
Nummer: 157/2004
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 18/10/2004
Pagina:72389
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 25/02/2003

Periode van geldigheid van 25/02/2003 tot ...