help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 18/01/2002
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/02/2002
Page:4322
Avis du Conseil d'Etat 30275 + 31936
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking van het erratum

Période de vigueur du 22/04/2002 au 01/05/2011
Remarques Dit decreet werd opgeheven bij art. 3, 24° van het DVO 27/05/2011. Het opschrift in art. 3, 24°, werd evenwel verkeerd aangehaald.

Aangezien de tekst van dit decreet zoals het bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2002 integraal vervangen werd door de rechtzetting bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2002, werd de link naar de oorspronkelijke tekst verwijderd.