help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 november 2000 tot uitvoering van artikel 203, § 2, 6e lid, [2°,] WIB 92 en tot aanvulling van het KB/WIB 92 ter zake van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van aandelen dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2000
Editie:2
Pagina:42936
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/11/2000

Periode van geldigheid van 28/11/2000 tot ...