help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 11 mei 1999 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1999
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1999
Pagina:30967
Advies van de Raad van State 28650
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2000, met uitzondering van :
1° de bepalingen van artikel 20, voorzover die de artikelen 15quinquies, 15sexies, § 4, 15septies en 15octies invoegen, die in werking treden op de datum die de Vlaamse regering vaststelt;
2° de bepalingen van artikelen 22, 23, 29 met betrekking tot het invoegen van artikel 33ter, § 1, 1°, c), en artikel 32 : 30/03/2000