help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 11 mei 1999 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 11/05/1999
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/08/1999
Page:30967
Avis du Conseil d'Etat 28650
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2000, met uitzondering van :
1° de bepalingen van artikel 20, voorzover die de artikelen 15quinquies, 15sexies, § 4, 15septies en 15octies invoegen, die in werking treden op de datum die de Vlaamse regering vaststelt;
2° de bepalingen van artikelen 22, 23, 29 met betrekking tot het invoegen van artikel 33ter, § 1, 1°, c), en artikel 32 : 30/03/2000