help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 30/96 van 15 mei 1996

"- vernietigt :
a) artikel 130, §§ 1 en 3, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals het is vervangen bij artikel 127 van het decreet van 21 december 1994 betreffende het onderwijs VI, doch slechts voor zover de erin vermelde bedragen en cijfers het resultaat zijn van de uniforme beperking van de stijging van het aantal onderwijsbelastingseenheden voor de voortgezette academische opleidingen tot 10 pct. van de totale stijging in de periode tussen 1 februari 1993 en 1 februari 1994 zonder rekening te houden met de gevolgen van de geldende programmatienorm op de specifieke situatie van sommige universitaire instellingen per 1 februari 1993;
b) artikel 130, § 2, van hetzelfde decreet, in zoverre de erin vervatte financieringsformule als parameters hanteert het basisbedrag van de werkingsuitkering bedoeld in paragraaf 1 en de som van de onderwijsbelastingseenheden van de desbetreffende universiteit op 1 februari 1994 zoals vastgelegd in paragraaf 3, en enkel voor zover het Hof die parameters vernietigt;
c) artikel 160 van hetzelfde decreet, zoals het gedeeltelijk vervangen is bij artikel 141 van het decreet van 21 december 1994 betreffende het onderwijs VI, in zoverre de erin vervatte berekeningsformule als parameter hanteert het basisbedrag van de werkingsuitkering bedoeld in artikel 130, § 1, van hetzelfde decreet, en enkel voor zover het Hof die parameter vernietigt;
d) artikel 43, § 7, van hetzelfde decreet, zoals het is vervangen bij artikel 114 van het decreet van 21 december 1994 betreffende het onderwijs VI;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1996
Nummer: 30/96
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 06/06/1996
Pagina:15526
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Handhaaft de gevolgen van voormeld artikel 43, § 7, voor het academiejaar 1995-1996