help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/1992
Pagina:22351
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1992
Overgangsbepaling bij de buitenwerkingtreding (BVR 30/06/2006, art. 169) : de regeling blijft gelden voor de nog niet afgesloten dossiers, met dien verstande dat wordt verstaan onder :
1° de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij : de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar rechtsopvolger;
2° een door de VHM erkende vennootschap : een sociale huisvestingsmaatschappij die erkend is overeenkomstig
Artikel 40 of 106 van de Vlaamse Wooncode;
3° de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid : het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen of het
Intern verzelfstandigd agentschap Inspectie RWO, naargelang de in voormelde regeling vermelde bevoegdheden
Betrekking hebben op de dossierbehandeling of op de controle.

Periode van geldigheid van 01/08/1992 tot 01/07/2006