help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/2019
Pagina:37102
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnr.: 65480 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65480
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2019 ("de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Rekening houdende met de franse tekst van artikel 2, werd de inwerkingtreding vastgesteld op 01/05/2019, wat de datum is die overeenkomt met de vermoede wil van de steller van de tekst. In de Nederlandse tekst ontbreken de woorden "die volgt" na het woord "maand".

Periode van geldigheid van 01/05/2019 tot ...