help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 februari 2019 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/2019
Pagina:15524
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65152 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65152
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2019 ("op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/03/2019 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuiste datum van indiening van de adviesaanvraag.