help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 februari 2018 tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/2018
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2018
Pagina:19311
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 62810 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 62810
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2018 ("de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/04/2018 tot ...