help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/12/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2017
Editie:1
Pagina:116422
  • 26/03/2018 (Rechtzetting)
    Art. 53 en 59 (Nederlandse tekst)
Advies van de Raad van State P - V + 62368 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 12, 43, 2°: 10de dag na bekendmaking
Art. 5, 1°, 6, 1°, 11, 1°, 3° en 4°, 13 tot 15, 17, 1°, 21, 1°, 24 tot 26, 28, 29, 30, 1°, 3°, en 5°, 31, 1°, 32, 37, 39, 1° en 3°, 41, 1° tot 4°, 43, 1°, 44, 1°, 45, 46, 49, 50, 52, 2° tot 6°, 53, 1° en 3° tot 6°, 54, 1°, 2° en 4°, 55, 1°, 3° en 5°, 56, 57, 59, 66, 67, 1°, 74, 78, 82 en 85: 01/01/2018 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2018
Art. 3, 18, 1° en 2°, 20, 33, 35, 39, 5° en 9°, 44, 2°, 47, 48, 53, 2°, en 73: 01/01/2019 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2019
Art. 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° en 6°, 31, 2°, 34, 36, 39, 2°, 4°, 6° tot 8° en 10° tot 15°, 40,
41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, 55, 2° en 4°, 58, 60, 61, 1°, 62 tot 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 en 84: 01/01/2020 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2020
Art. 4, 1° en 2°, 16 en 68: 01/01/2018 en van toepassing op verrichtingen van kapitaalverminderingen en terugbetalingen van met kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies of winstbewijzen die worden beslist door de algemene vergadering vanaf 01/01/2018
Art. 4, 3°, en 9: 01/01/2020 en van toepassing op de interesten die betrekking hebben op periodes na 31/12/2019
Art. 17, 2° tot 5°, 19, 61, 2°, en 76: 01/01/2019 en van toepassing op de overdrachten die plaatsvinden vanaf 01/01/2019
Art. 29: 01/01/2018 en niet van toepassing op voorzieningen of toevoegingen aan voorzieningen die zijn aangelegd in belastbare tijdperken die aanvangen vóór 01/01/2018
Art. 38: 01/01/2020 en van toepassing op de activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020
Art. 69 en 70: 01/01/2018 en van toepassing op de dividenden die vanaf 01/01/2018 worden betaald of toegekend
Art. 71, 1°, 4° en 5°: 01/01/2018 en van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019 worden betaald of toegekend
Art. 71, 2° en 6° tot 8°: 01/01/2018 en van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01/01/2018 worden betaald of toegekend
Art. 71, 3°: 01/01/2020 en van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01/01/2020 worden betaald of toegekend
Art. 75, 2°: aanslagjaar 2022
Art. 77, 79 en 80: 01/01/2018 en van toepassing vanaf 01/01/2018. De wijzigingen, bij de artikelen 79 en 80, van de respectievelijk in de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, 6°, en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde startdatum voor de toepassing van het moratoriuminterest, zijn van toepassing op de vanaf 01/01/2018 ingekohierde aanslagen.
Art. 87: van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.
Art. 89: datum van de wet houdende de ingetrokken bepalingen: 26/12/2015
Art. 90: 01/01/2018

Elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt aangebracht, blijft zonder uitwerking voor de toepassing van de artikelen 3 tot 85 en 87.

Overgangsbepalingen: art. 90


Periode van geldigheid van 26/12/2015 tot ...