help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/12/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2017
Editie:1
Pagina:116422
Advies van de Raad van State P - V + 62368 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 12, 43, 2°: 10de dag na bekendmaking
Art. 5, 1°, 6, 1°, 11, 1°, 3° en 4°, 13 tot 15, 17, 1°, 21, 1°, 24 tot 26, 28, 29, 30, 1°, 3°, en 5°, 31, 1°, 32, 37, 39, 1° en 3°, 41, 1° tot 4°, 43, 1°, 44, 1°, 45, 46, 49, 50, 52, 2° tot 6°, 53, 1° en 3° tot 6°, 54, 1°, 2° en 4°, 55, 1°, 3° en 5°, 56, 57, 59, 66, 67, 1°, 74, 78, 82 en 85: 01/01/2018 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2018
Art. 3, 18, 1°, 2° en 4° (4° ingevoegd bij W 30/07/2018, art. 38, a)), 20, 33, 35, 39, 5° en 9°, 44, 2° en 3° (3° ingevoegd bij W 30/07/2018, art. 38, b)), 47, 48, 53, 2°, 53/1 (53/1 ingevoegd bij W 30/07/2018, art. 38, c)), 73, en 73/1 (73/1 ingevoegd bij W 30/07/2018, art. 38, c)): 01/01/2019 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2019
Art. 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, 20/1 (20/1 ingevoegd bij W 30/07/2018, art. 38, d)), 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° en 6°, 31, 2°, 34, 36, 39, 2°, 4°, 6° tot 8° en 10° tot 15°, 40, 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, 55, 2° en 4° (55, 2° verwijderd door W 30/07/2018, art. 38, e), in combinatie met zelfde wet, art. 40 dat deze bepaling intrekt), 58, 60 (60 verwijderd door W 30/07/2018, art. 38, f), in combinatie met zelfde wet, art. 41 dat deze bepaling intrekt), 61, 1°, 62 tot 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 en 84: 01/01/2020 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2020
Art. 4, 1° en 2°, 16 en 68: 01/01/2018 en van toepassing op verrichtingen van kapitaalverminderingen en terugbetalingen van met kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies of winstbewijzen die worden beslist door de algemene vergadering vanaf 01/01/2018
Art. 4, 3°, en 9: 01/01/2020 en van toepassing op de interesten die betrekking hebben op periodes na 31/12/2019
Art. 17, 2° tot 5°, 19, 61, 2°, en 76: 01/01/2019 en van toepassing op de overdrachten die plaatsvinden vanaf 01/01/2019
Art. 29: 01/01/2018 en niet van toepassing op voorzieningen of toevoegingen aan voorzieningen die zijn aangelegd in belastbare tijdperken die aanvangen vóór 01/01/2018
Art. 38: 01/01/2020 en van toepassing op de activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020
Art. 69 en 70: 01/01/2018 en van toepassing op de dividenden die vanaf 01/01/2018 worden betaald of toegekend
Art. 71, 1°, 4° en 5°: 01/01/2018 en van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019 worden betaald of toegekend
Art. 71, 2° en 6° tot 8°: 01/01/2018 en van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01/01/2018 worden betaald of toegekend
Art. 71, 3°: 01/01/2020 en van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01/01/2020 worden betaald of toegekend
Art. 75, 2°: aanslagjaar 2022
Art. 77, 79 en 80: 01/01/2018 en van toepassing vanaf 01/01/2018. Krachtens het art. 86, C, van deze wet, zoals gewijzigd bij art. 59 van de W 11/02/2019, moet de toepassing vanaf 01/01/2018 worden begrepen als volgt:
A) "De artikelen 79 en 80, in de mate dat ze de begindatum van de moratoriuminteresten wijzigen bedoeld in de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, 6°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zijn toepasselijk op de inkohieringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018. In geval van opeenvolgende aanslagen, wordt de datum van inkohiering van de oorspronkelijke aanslag in beschouwing genomen voor de toepassing van deze bepalingen."
B) "Artikel 79, in de mate dat het de begindatum wijzigt van de moratoriuminteresten voor de toepassing van artikel 418, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, is van toepassing op de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing verbonden aan de aanslagjaren 2018 en volgende."<br>c) "Artikel 80, in de mate dat het de begindatum wijzigt van de moratoriuminteresten voor de toepassing van artikel 419, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, is van toepassing op de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en de voorafbetalingen verbonden aan de aanslagjaren 2018 en volgende."
Oorspronkelijk was het art. 86, C, 11de lid, van deze wet opgesteld als volgt: "De wijzigingen, bij de artikelen 79 en 80, van de respectievelijk in de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, 6°, en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde startdatum voor de toepassing van het moratoriuminterest, zijn van toepassing op de vanaf 01/01/2018 ingekohierde aanslagen."
Art. 87: van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.
Art. 89: datum van de wet houdende de ingetrokken bepalingen: 26/12/2015
Art. 90: 01/01/2018

Elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt aangebracht, blijft zonder uitwerking voor de toepassing van de artikelen 3 tot 85 en 87.

Overgangsbepalingen: art. 90


Periode van geldigheid van 26/12/2015 tot ...
Opmerkingen 1) Oorspronkelijk maakten de bepalingen van deze wet het voorwerp uit van een voorontwerp van wet waarover de Raad van State advies 62368 verleende. Vervolgens werden deze bepalingen echter overgenomen in een voorstel van wet dat heeft geleid tot de voorliggende wet.

2) De inwerkingtreding van deze wet werd door artikel 38 van de W 30/07/2018 gewijzigd: zie artikel 86 in de analyse.