help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/2017
Pagina:83100
Advies van de Raad van State 60760
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2018: uiterste datum want de Koning kan voor iedere bepaling van deze wet een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan deze datum (art. 76, eerste lid en derde lid).

Art. 3: ook 01/05/2018 (uiterste datum) maar "(d)e artikelen XX.113 en XX.194 van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel 3, treden in werking op dezelfde dag als de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, tenzij voornoemde wet van 11 juli 2013 vroeger in werking treedt, in welk geval het eerste lid wordt toegepast." (art. 76, tweede lid)

Temporeel toepassingsgebied: "De bepalingen van deze wet zijn toepasselijk op insolventieprocedures geopend vanaf de inwerkingtreding van deze wet." (art. 72, eerste lid)

Overgangsbepalingen: art. 70, 71 en 72, tweede lid

Periode van geldigheid van 01/05/2018 tot ...