help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 4 mei 2016 houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/05/2016
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 02/06/2016
Page:34015
Avis du Conseil d'Etat 58516
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2016 (BVR 15/07/2016, BS 07/09/2016) Te bepalen door de Regering

Art. 3: op het ogenblik dat de benoeming van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu die vóór de inwerkingtreding van art. 5 van dit decreet werden voorgedragen door de beleidsraad van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed een einde neemt overeenkomstig art. 16.2.7, §3, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Art. 4: "op de dag dat art. 118 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning in werking treedt": 01/03/2018 (BVR 09/02/2018, BS 28/02/2018)
Art. 7: "op de dag dat art. 131 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning in werking treedt": 01/03/2018 (BVR 09/02/2018, BS 28/02/2018)
Art. 10: "op de dag dat art. 379 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning in werking treedt"
Art. 12: "op de dag dat art. 131 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning in werking treedt": 01/03/2018 (BVR 09/02/2018, BS 28/02/2018)

Overgangsbepalingen: art. 30 en 31

Période de vigueur du 01/09/2016 au ...