help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 10 november 2015 tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2016 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 10/11/2015
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/12/2015
Page:72769
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Temporeel toepassingsgebied: 01/01/2016 - 31/12/2016

TT

Période de vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2016