help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 29 mei 2015 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging
van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de
vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de
natuurwetenschappen betreft


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/05/2015
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/06/2015
Page:34110
Avis du Conseil d'Etat 57035
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking van art. 3: inwerkingtreding van het op 21/06/2015 bekrachtigde besluit: de eindtermen, opgenomen in het bekrachtigde besluit treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar :
1° vanaf het schooljaar 2015-2016, wat de tweede graad betreft;
2° vanaf het schooljaar 2017-2018, wat de derde graad betreft.


Période de vigueur du 21/06/2015 au ...