help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Citeertitel: "AICB-wet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/2014
Editie:1
Pagina:45353
  • 09/06/2016 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W van 12/05/2014
  • 23/10/2015 (Duitse vertaling)
    Art. 376 tot 381
  • 07/08/2015 (Duitse vertaling)
    Art. 406 en 407
Advies van de Raad van State 54990
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 93 tot 100, 105, 125, 130, 131 en 134 tot 179 : "op de datum die is bepaald in de gedelegeerde Handeling vastgesteld door de Europese Commissie volgens artikel 67, lid 6 van Richtlijn 2011/61/EU" (art. 493)
Art. 117 tot 122 en 127 tot 133 : "zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet" (art. 501, eerste lid)
Art. 292 tot 297, 301 en 305 : te bepalen door de Koning
Art. 513: 01/01/2018 ("op de inwerkingtredingsdatum van de artikelen 98 en 99 van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake" (zie de inleidende zin van het artikel 513 zelf). Opgelet: de datum van inwerkingtreding op 01/01/2018 is theoretisch: het artikel 513 van de voorliggende wet is immers op 09/01/2017 opgeheven voordat zijn inwerkingreding effectief wordt.

Overgangs- en slotbepalingen: zie art. 492 tot 515

Periode van geldigheid van 27/06/2014 tot ...
Opmerkingen Art. 515: "Pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi, les arrêtés et règlements adoptés en vertu des lois du 4 décembre 1990, du 20 juillet 2004 et 3 août 2012, applicables aux établissements et organismes tombant dans le champ d’application de la présente loi, et qui étaient en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent d’application jusqu’à leur abrogation".