help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 27 maart 2014 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/2014
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2014
Editie:1
Pagina:36695
Advies van de Raad van State 53839
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 27/03/2014
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 13/11/2013