help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/2014
Editie:2
Pagina:26770
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 55039
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel: 31/03/2014

Periode van geldigheid van 31/03/2014 tot ...