help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2014
Editie:1
Pagina:8664
Advies van de Raad van State 53905
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 en 37: 31/01/2014 ("de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt")
Art. 2 tot 6, 7, 2°, 10, 1°, 11, 12, 14, 1°, 17, 1°, 18, 19, 24, 26 en 28, 2° en 3°: 25/05/2014 ("treden in werking op de dag van de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014")
Art. 7, 1°, 8, 9, 10, 2° tot 4°, 13, 14, 2°, 15, 16, 20, 21, 28, 1° en 4° tot 6°, 29 tot 31 en 34 tot 36: 01/01/2015
Art. 23, 1°: "treedt in werking op de eerste dag van de maand waarin de spilindex 122,01 uitwerking heeft op de berekening van de dotatie bedoeld in de artikelen 15 en volgende van deze wet"
Art. 23, 2°, 32 en 33: 01/01/2014
Art. 22 en 27: 01/01/2016
Art. 17, 2° en 25: 25/05/2014 ("treden in werking op de dag van de eerstvolgende federale verkiezingen na de verkiezingen bedoeld in het tweede lid")

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...