help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 30 augustus 2013 tot opheffing van de omzendbrief van 20 juli 2001 betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Afvoering van de registers - Inschrijving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/08/2013
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/2013
Editie:2
Pagina:63240
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Overgangsbepalingen: "De vreemdelingen onder 'bijlage 35' (…) die op de datum van de bekendmaking van deze omzendbrief in de registers zijn ingeschreven, blijven erin ingeschreven totdat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak heeft gedaan over hun beroep."