help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2011
Editie:5
Pagina:81938
Advies van de Raad van State 50751
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012
Art. 7, B): treedt in werking op de door de Koning te bepalen datum van inwerkingtreding van de aanpassing van de
regeling van activering van het zoekgedrag naar werk ingevolge het regeerakkoord


Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...