help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/2009
Editie:2
Pagina:76928
Verslag aan de Koning of aan de Regering
  • 03/03/2011 (Rechtzetting)
    Bijlage 2 II A-B (Nederlandse tekst)
  • 29/01/2010 (Rechtzetting)
    1) Art. 3 (Nederlandse tekst)

    2) Addendum (Nederlandse tekst): bijlage 2, II. A en B (synthestabel van de resultatenrekening - klasse 6-7)
Advies van de Raad van State 46053
Inwerkingtreding / Uitwerking De artikelen 1 tot 26 (afdeling 1 tot 5) hebben uitwerking of treden in werking, naargelang het geval, op de volgende data:

- op 01/01/2009 voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

- op 01/01/2010 voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, FOD Sociale Zekerheid, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;

- op 01/01/2012 voor de diensten onderworpen aan de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

- op de datum die ten aanzien van de onderscheiden boekhoudkundige entiteiten vastgesteld wordt, in toepassing van artikel 17 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

Overgangsbepalingen: art. 27, §5Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...