help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/01/2009
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Acte confirmé
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 23/11/2009
Page:73010
Avis du Conseil d'Etat 43951
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 03/12/2009 au ...
Remarques Met toepassing van artikel 11 DVO 07/05/2004 diende dit BVR bij decreet bekrachtigd te worden in het jaar dat volgt op dat van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (2010), bij ontstentenis waaraan het BVR van rechtswege opgeheven wordt met terugwerkende kracht tot op de dag van de inwerkingtreding ervan. Art. 54 DVO 21/12/2012 bekrachtigt dit BVR en heft de opheffing van rechtswege op, en dit met terugwerkende kracht, nl. met ingang van 03/12/2009.