help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 18/07/2008
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/10/2008
Edition:1
Page:55931
Avis du Conseil d'Etat 44698
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2008

Buitenwerkingtreding: 01/07/2015 overeenkomstig art. 15 van het DVO 03/07/2015. Art. 10, § 2, van het DVO 28/04/2006 stelt echter het volgende: "De besluiten die krachtens [artikel 10] § 1 zijn vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij decreet bekrachtigd zijn binnen de 12 maanden na de datum van hun inwerkingtreding". In casu kan men opmerken dat dit besluit blijkt nooit te zijn bekrachtigd. De vraag stelt zich dienvolgens of het voormelde artikel 15 van het DVO 03/07/2015 dit besluit - dat geen uitwerking meer had - nog heeft kunnen opheffen.

Période de vigueur du 01/01/2008 au 30/06/2015
Remarques Artikel 1 heeft een louter individuele draagwijdte en wordt niet verder geanalyseerd.