help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 29 augustus 2008 houdende bekendmaking van de toepasselijke Code en toepasselijke standaarden, als vermeld in artikel 36 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/08/2008
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/09/2008
Edition:1
Page:47428
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/08/2008

Période de vigueur du 01/08/2008 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Door het feit dat arrest RvS 218000 van 15/02/2012 het besluit van 17/12/2008 vernietigt, wordt de opheffing van het besluit van 29/08/2008 ongedaan gemaakt.