help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal van 22 september 2006 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende subdelegatie van bevoegdheden van algemene aard en van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 22/09/2006
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/10/2006
Edition:1
Page:53691
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2006
Art. 10 tot 16: 01/07/2006

Période de vigueur du 01/07/2006 au 02/07/2009
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 19 heft het besluit op van de directeur-generaal van 30/09/2003 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake huisvesting aan ambtenaren van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen wat de opdrachten betreft die zijn toevertrouwd aan het agentschap, dat niet bekendgemaakt werd.