help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende wijziging van DVR 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13/06/1990, van DVR 16/04/1996 houdende de bescherming van landschappen, van DVR 21/12/1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van W 22/07/1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door W 11/08/1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van DVR 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning en van DVR 23/01/1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2001/2002
Document: 967
Documenten
Verslagen: 967/5 Dominique Guns
967/11 Dominique Guns + Jef Van Looy
Handelingen: 09/07/2002
Amendementen: 967/7/8/9/12
Auteur(s) Isabel Vertriest
Jacky Maes
Patrick Lachaert
Jos Bex
Bijkomende informatie 967/2 Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
967/3 Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
967/4 Advies van de Vlaamse Havencommissie
967/6 Advies van de Raad van State p. 4-19
967/10 In eerste lezing door de Commissie aangenomen artikelen
967/13 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering