help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
179 résultats trouvés
page sur 8
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
30/10/2020 L

Loi du 30 octobre 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020

30/10/2020 78546 --
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van artikel 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM

03/11/2020 79104 D
30/10/2020 DVO

Decreet van 30 oktober 2020 tot het toestaan van een tijdelijke capaciteitsverhoging van vergunde crematoria in het kader van COVID-19

04/11/2020 79137 V
30/10/2020 CircRW

Circulaire du Gouvernement wallon du 30 octobre 2020 relative à l'organisation du travail dans le cadre de la pandémie de coronavirus

04/11/2020 79191 --
30/10/2020 AMRBC

Arrêté ministériel du 30 octobre 2020 portant délégations de compétences et de signatures relatives à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

04/11/2020 79253 --
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

05/11/2020 79299 D
30/10/2020 MBVO

Ministerieel besluit van 30 oktober 2020 over de actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021

05/11/2020 79330 --
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus

09/11/2020 79655 D
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

09/11/2020 79657 67877
30/10/2020 DVO

Decreet van 30 oktober 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV)

10/11/2020 79757 V
30/10/2020 AR

Arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19

12/11/2020 79879 68017
30/10/2020 DVO

Decreet van 30 oktober 2020 houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie

16/11/2020 81016 66823 + 67059 + 67089
30/10/2020 MBVO

Ministerieel besluit van 30 oktober 2020 tot nadere en bijkomende bepaling van de uitgavenposten die aanleiding kunnen geven tot een bijkomende subsidie als vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie

17/11/2020 81230 --
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB 's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 voor de periode september - december 2020

23/11/2020 82563 D
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 betreffende de uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector voor wat betreft de erkende of gesubsidieerde organisaties uit het sociaal-culturele volwassenenwerk

23/11/2020 82567 67987
30/10/2020 DVO

Decreet van 30 oktober 2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

25/11/2020 83002 67568
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg

03/12/2020 84656 68063
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de erkenning van centra ondernemersvorming

03/12/2020 84657 68005
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende de oproep ondernemerschapstrajecten

08/12/2020 86540 68006
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende de erkenningsvoorwaarden van begeleidingsondernemingen en van begeleiders van uitzonderlijk vervoer en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer

08/12/2020 86544 68030 + 66868
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de planning van het medisch aanbod

11/12/2020 87589 67999
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de toekenning van een bijkomende lineaire loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging ter uitvoering van cao_XI_leerplicht, cao_IV_basiseducatie en cao_ V_hoger onderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs

11/12/2020 87598 --
30/10/2020 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de subsidiëring van bebossing

16/12/2020 88591 68053
29/10/2020 AR

Arrêté royal du 29 octobre 2020 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 2018 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Fun », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

30/10/2020 78921 67861
29/10/2020 DRW

Décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19

03/11/2020 78987 P